فرم انتقاد و پیشنهاد

نام و نام خانوادگی :(*)
لطفاً نام و نام خانوادگی خود را وارد نمائید

پست الکترونیک :(*)
لطفاً آدرس پست الکترونیک خود را وارد نمائید

تلفن تماس :(*)
لطفاً تلفن تماس خود را وارد نمائید

تاریخ :(*)

مربوط به واحد :(*)
لطفاً واحد را انتخاب نمائید

انتقاد و پیشنهاد :(*)
لطفاً متن انتقاد و پیشنهاد خود را وارد نمائید